گزارش تخلف : بلندترین و طولانی ترین پل شیشه ای جهان در چین به زودی برای استفاده عمومی باز خواهد شد

توجه داشته باشید پر کردن کادر های قرمز رنگ اجباری می باشد.
پر کردن بقیه کادر های اختیاری است.

در این قسمت دقیقه یا صفحه مورد نظر را که در ان تخلف صورت گرفته است ذکر کنید.

در این قسمت دقیقه یا صفحه مورد نظر را که در ان تخلف صورت گرفته است ذکر کنید.

در این قسمت دقیقه یا صفحه مورد نظر را که در ان تخلف صورت گرفته است ذکر کنید.

دسته ای که تخلف در آن قرار می گیرد را انتخاب کنید.

در این قسمت توضیحات , شرح شکایت خورد را در صورت وجود بنویسید.